elfe

بررسی موانع بکارگیری روش‌ها و فنون تدریس فعال در فرآیند یاددهی- یادگیری از دیدگاه معلمان مدارس ابتدا

مقاله بررسی مشکلات به کارگیری روشهای فعال تدریس توسط …

11/19/2019 · بررسی مشکلات به کارگیری روشهای فعال تدریس توسط معلمان دوره ابتدایی (مطالعه موردی شهرستان هوراند) چکیده در روند تعلیم و تربیت، روشهای فعال تدریس به منزله ابزارهای کار معلمان تلقی میگردند، با توجه به اهمیت موضوع در این …

مقاله آسیب شناسی کاربرد روش های تدریس فعال در مدارس ابتدایی

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مشکلات استفاده از روش های تدریس فعال از دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی پسرانه شهر تهران صورت گرفته است. جامعه نمونه این تحقیق 400…

شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت مدارس و بررسی وضعیت موجود آن …

چکیده هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت مدارس از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت و بررسی وضعیت موجود کیفیت مدارس از دیدگاه دانش آموزان است. این پژوهش ترکیبی از نوع راهبرد اکتشافی متوالی است.

الگوها و روش های نوین در تدریس دوره ابتدایی

موضع مقاله :الگوها و روش های نوین در تدریس دوره ابتدایی . چکیده : یکی از مشکلات مهم و اساسی در نظام آموزش و پرورش خصوصاٌ در کشور ما، به کار نگرفتن روش های

مشکلات خواندن در دوره ابتدایی و راه حل های آن

پس از تحقیق و بررسی و با مشاهده ی دقیق متوجّه شدم باید ابتدا ضعف رو خوانی او را برطرف کنم تا خودبه خود در درس های دیگر هم پیشرفت کند برای این منظور با مدیر مدرسه و سایر همکاران صحبت نمودم و از …

برچسب‌ها:, , , ,